Skip to main content

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ

Data ostatniej aktualizacji: 20 stycznia 2021

 

REGULAMIN OKREŚLA ZASADY KORZYSTANIA Z NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ

 

PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM

PRZED KORZYSTANIEM Z NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ

 

KORZYSTAJĄC Z NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ,

UŻYTKOWNIK AKCEPTUJE WARUNKI REGULAMINU.

 

CEL

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z naszej strony internetowej.

Szczegółowe informacje można znaleźć w odpowiednich punktach regulaminu:

 1. Kim jesteśmy i jak się z nami skontaktować.
 2. Warunki korzystania z naszej strony internetowej.
 3. Inne obowiązujące przepisy.
 4. Aktualizacja regulaminu.
 5. Regularnie wprowadzamy zmiany na naszej stronie internetowej.
 6. Mamy prawo do zawieszenia lub wycofania treści z naszej strony internetowej.
 7. Przeniesienie praw i obowiązków.
 8. Bezpieczeństwo danych na koncie użytkownika.
 9. W jaki sposób można korzystać z treści zawartych na naszej stronie internetowej?
 10. Opieranie się na informacjach z naszej strony internetowej.
 11. Linki do stron internetowych podmiotów zewnętrznych.
 12. Treści tworzone przez użytkowników.
 13. Zgłoszenie nieodpowiednich treści.
 14. Odpowiedzialność za szkody lub straty poniesione przez użytkownika.
 15. Wyłączenie odpowiedzialności za treści cyfrowe.
 16. W jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe użytkownika?
 17. Umieszczanie treści na naszej stronie.
 18. Prawa do wykorzystania materiałów dostarczonych przez użytkownika.
 19. Nie ponosimy odpowiedzialności za wirusy.
 20. Linki do naszej strony internetowej.
 21. Obowiązująca podstawa prawna.
 22. Nasze znaki towarowe. -/-

 

 

 1. KIM JESTEŚMY I JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Administratorem strony jest AETN UK (określana dalej jako „my”).  Wszystkie strony, którymi zarządza AETN UK to:  blaze.tv, skyhistory.co.uk, crimeandinvestigation.co.uk, aenetworks.co.uk oraz lifetimetv.co.uk, aenetworks.gallery (wyłącznie dla pracowników), historytv.dk, historytv.fi, historytv.no, historytv.se, historytv.ro, historychannel.co.hu, history.nl, www.crimeandinvestigation.nl, historytv.africa, lifetime.africa, historytv.pl, lifetimetv.pl, crimeinvestigation.pl.

 

Jesteśmy zarejestrowani w Anglii i Walii, numer rejestracyjny firmy: 03105704, pod adresem 1 Queen Caroline Street, Hammersmith, London W6 9YN.

 

Prosimy o kontakt pod adresem: feedback@aenetworks.co.uk.

 

 1. WARUNKI KORZYSTANIA Z NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ

Korzystając z naszej strony, użytkownik wyraża zgodę na warunki jej użytkowania i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Jeżeli użytkownik nie wyraża na nie zgody, nie może korzystać z naszej strony internetowej.

Zalecamy wydrukowanie kopii niniejszych warunków do wykorzystania w przyszłości.

 

 1. INNE PRZEPISY PRAWNE

Poniższe przepisy również obowiązują użytkowników naszej strony internetowej:

•           Polityka prywatności.  Więcej informacji w punkcie “W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA”.

•           Zasady dopuszczalnego użytkowania, które określają dozwolone i  niedozwolone zasady korzystania z naszej strony internetowej. Jeżeli użytkownik korzysta z naszej strony internetowej, musi przestrzegać niniejszych zasad dopuszczalnego użytkowania.

•           Polityka plików cookie, która zawiera informacje o plikach cookie umieszczanych na naszej stronie internetowej.

•           Odrębne przepisy prawne będą mieć zastosowanie w przypadku konkursów, akcji promocyjnych, rozdawanych produktów lub sprzedaży. Użytkownik musi zapoznać z tymi przepisami przed udziałem w konkursie, akcji promocyjnej lub otrzymaniem produktu.

 

 1. AKTUALIZACJA REGULAMINU

Od czasu do czasu aktualizujemy regulamin naszej strony internetowej. Za każdym razem kiedy użytkownik wyrazi chęć skorzystania z naszej strony, powinien sprawdzić zapisy regulaminu obowiązującego w danym momencie. Ostatnia aktualizacja regulaminu miała miejsce 20 stycznia 2021.

 

5.       REGULARNIE WPROWADZAMY ZMIANY NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ

Regularnie aktualizujemy i wprowadzamy zmiany na naszej stronie internetowej w celu uwzględnienia zmian dotyczących naszych programów, potrzeb naszych użytkowników oraz strategii biznesowych.

 

6.       MAMY PRAWO DO ZAWIESZENIA LUB WYCOFANIA TREŚCI Z NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ

Dostęp do naszej strony internetowej jest bezpłatny.

Nie gwarantujemy, że nasza strona, lub jakiekolwiek treści na niej zawarte będą zawsze dostępne lub dostęp do nich nie będzie zakłócony. Możemy zawiesić, wycofać lub ograniczyć dostęp do wszystkich lub niektórych treści na stronie ze względów ekonomicznych lub operacyjnych. Będziemy starać się informować użytkowników strony o zaistniałych sytuacjach z odpowiednim wyprzedzeniem.

Użytkownik jest odpowiedzialny za poinformowanie wszystkich osób, które przeglądają naszą stronę dzięki jego połączeniu internetowemu o warunkach użytkowania i innych obowiązujących warunkach oraz za  zapewnienie, że ich przestrzegają.

 

7.       PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW

Możemy przekazać nasze prawa i obowiązki wynikające z niniejszego regulaminu innej organizacji. Zawsze poinformujemy użytkowników o tym fakcie na piśmie. Zapewnimy również, żeby przeniesienie praw i obowiązków nie wpłynęło na prawa użytkowników wynikające z niniejszej umowy.

 

8.       BEZPIECZEŃSTWO DANYCH NA KONCIE UŻYTKOWNIKA

Jeśli użytkownik wybierze lub otrzyma kod identyfikacyjny użytkownika, hasło lub jakąkolwiek inną informację w ramach naszych procedur bezpieczeństwa, obowiązany są jest do traktowania takich informacji jako poufnych oraz do nieujawniania ich osobom trzeci. Mamy prawo, w dowolnym momencie, do zawieszenia dowolnego kodu lub hasła identyfikacji użytkownika, wybranego przez niego lub przydzielonego przez nas, jeśli naszym zdaniem użytkownik nie przestrzega któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.

Jeżeli użytkownik wie lub podejrzewa, że ktoś może znać jego kod identyfikacyjny lub hasło, powinien niezwłocznie poinformować nas o tym wysyłając wiadomość na adres: feedback@aenetworks.co.uk.

 

9.         W JAKI SPOSÓB MOŻNA KORZYSTAĆ Z TREŚCI ZAWARTYCH NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ

Jesteśmy właścicielami lub licencjobiorcami wszystkich praw własności intelektualnej na naszej stronie i w materiałach na niej umieszczanych. Treści te są chronione prawami autorskimi oraz odpowiednimi przepisami na całym świecie. Wszystkie te prawa są zastrzeżone.

Użytkownik może wydrukować jedną kopię lub może pobrać fragmenty każdej ze stron z naszej witryny internetowej w zakresie własnego użytku osobistego. Może również poinformować innych pracowników swojej organizacji o treściach publikowanych na naszej stronie internetowej.

Użytkownik nie może wprowadzać żadnych zmian do treści zawartych w papierowych lub cyfrowych kopiach materiałów, które zostały wydrukowane lub pobrane  z naszej strony oraz nie może używać żadnych ilustracji, zdjęć, materiałów video oraz audio lub grafik bez towarzyszącego im opisu.

Materiały pochodzące z naszej strony internetowej zawsze muszą zawierać informację o autorach (lub współautorach) treści.

Użytkownik nie może wykorzystywać żadnych treści z naszej strony internetowej dla celów komercyjnych bez uzyskania koniecznej licencji od nas lub od naszych licencjodawców.

Jeżeli użytkownik wydrukuje, powieli lub pobierze dowolne treści z naszej strony internetowej naruszając powyższe reguły, jego prawo do użytkowania naszej strony automatycznie wygaśnie. Użytkownik, według naszego uznania, będzie musiał zwrócić lub zniszczyć kopie jakichkolwiek materiałów z naszej strony internetowej znajdujące się w jego posiadaniu. 

 

10.     OPIERANIE SIĘ NA INFORMACJACH Z NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ

Treści publikowane na naszej stronie internetowej mają na celu dostarczenie wyłącznie informacji ogólnych. Nie mają być traktowane jako porady, na których należy polegać. Użytkownik powinien zasięgnąć profesjonalnej lub specjalistycznej opinii przed podejmowaniem lub powstrzymywaniem się przed podejmowaniem jakichkolwiek działań na podstawie treści zawartych na naszej stronie internetowej.

Staramy się dokładać należytych starań w celu aktualizacji informacji na naszej stronie internetowej, jednakże nie gwarantujemy, nie udzielamy poręczeń, w sposób jawny lub domniemany, iż treści na naszej stronie internetowej są zgodne z prawdą, dokładne i aktualne.

 

11.       LINKI DO STRON INTERNETOWYCH PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH

Jeżeli nasza strona internetowa zawiera linki do innych stron i zasobów internetowych podmiotów zewnętrznych, linki takie są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych. Linki te jak i informacje, które dzięki nim uzyskuje użytkownik nie są  przez nas zatwierdzone.

Nie autoryzujemy i nie ponosimy odpowiedzialności treści lub informacje wyrażone lub dostępne na stronach internetowych podmiotów zewnętrznych. Nie mamy żadnej kontroli nad zawartością lub dostępnością stron internetowych podmiotów zewnętrznych.

Jesteśmy odpowiedzialni za treści zawarte na naszych stronach internetowych: blaze.tv, skyhistory.co.uk, crimeandinvestigation.co.uk, aenetworks.co.uk oraz lifetimetv.co.uk, aenetworks.gallery (wyłącznie dla pracowników), historytv.dk, historytv.fi, historytv.no, historytv.se, historytv.ro, historychannel.co.hu, history.nl, www.crimeandinvestigation.nl, historytv.africa, lifetime.africa, historytv.pl, lifetimetv.pl, crimeinvestigation.pl.

 

12.       TREŚCI TWORZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

Niniejsza strona internetowa może zawierać informacje oraz materiały dostarczone przez innych użytkowników strony, m.in. na tablicach ogłoszeń i czatach internetowych. Tego typu informacje oraz materiały nie zostały przez nas sprawdzone lub zatwierdzone. Poglądy przedstawione przez innych użytkowników na naszej stronie internetowej nie reprezentują naszych poglądów lub wartości.

 

13.       ZGŁOSZENIE NIEODPOWIEDNICH TREŚCI

Jeżeli użytkownik chciałby zgłosić skargę dotyczącą treści dostarczonych przez innych użytkowników, należy skontaktować się z nami pod adresem: feedback@aenetworks.co.uk.

 

14.       ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA STRATY I SZKODY PONIESIONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

Jeśli jesteś konsumentem lub użytkownikiem biznesowym:

 • Nie wykluczamy ani nie ograniczamy w żaden sposób naszej odpowiedzialności prawnej w stosunku do użytkownika w przypadku kiedy byłoby to niezgodne z prawem. Obejmuje to odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z naszego zaniedbania lub zaniedbania ze strony naszych pracowników, przedstawicieli lub podwykonawców oraz odpowiedzialność za oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd.

•           Różne ograniczenia i wyłączenie odpowiedzialności będą obowiązywać w przypadku odpowiedzialności wynikającej z dostarczenia użytkownikowi jakichkolwiek towarów, co zostanie określone w odrębnych przepisach regulaminu dotyczącego dostarczania takich towarów.

 

15.       WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TREŚCI CYFROWE

Jeżeli jesteś użytkownikiem biznesowym:

•           Wykluczamy wszystkie domniemane warunki, gwarancje, oświadczenia oraz inne zapisy, które mogą dotyczyć naszej strony internetowej lub jej treści.

•           Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody,  mające charakter kontraktowy, deliktowy ( w tym zaniedbania), naruszenia obowiązku ustawowego, lub naruszenia z innego tytułu, nawet przewidywalne, wynikające z:

•           korzystania, braku możliwości korzystania z naszej strony internetowej; lub

•           korzystania lub polegania na wszelkich treściach umieszczanych na naszej stronie internetowej.

•           W szczególności, nie ponosimy odpowiedzialności za:

•           utratę zysków, sprzedaży, działalności biznesowej, lub dochodu;

•           przerwę w działalności;

•           utratę oczekiwanych oszczędności;

•           utratę szans biznesowych, wartości firmy, reputacji; lub

•           jakiekolwiek pośrednie lub wynikowe straty.

Jeżeli jesteś usługobiorcą:

•           Należy zauważyć, iż udostępniamy naszą stronę internetową jedynie do użytku prywatnego lub domowego. Użytkownik wyraża zgody na niekorzystanie z naszej strony w celach handlowych lub biznesowych, a my nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za utratę zysków, działalności biznesowej, przerwę w działalności lub utratę szans biznesowych.

•           Jeżeli szkodliwe treści cyfrowe, które dostarczyliśmy przyczynią się do uszkodzenia urządzenia lub treści cyfrowych użytkownika i jest to spowodowane naszym uchybieniem w dochowaniu należytej staranności,  dokonamy naprawy lub wypłacimy odszkodowanie. Jednakże, nie ponosimy odpowiedzialności za szkodę, której użytkownik mógł uniknąć dzięki przestrzeganiu naszych zaleceń dotyczących aktualizacji strony internetowej oferowanej bezpłatnie, lub za szkodę spowodowaną przez użytkownika na skutek nieprzestrzegania instrukcji dotyczących instalacji, lub niemożliwości zapewnienia minimalnych wymogów systemowych, które rekomendowaliśmy.

 

16.       W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA?

Wykorzystujemy dane osobowe użytkownika jedynie w sposób opisany w polityce prywatności.

 

17.       UMIESZCZANIE TREŚCI NA NASZEJ STRONIE

Za każdym razem kiedy użytkownik używa funkcji, które pozwala na umieszczenie treści na naszej stronie internetowej, lub kontaktuje się z innymi użytkownikami naszej strony, musi spełniać wytyczne dotyczące treści zawarte w naszych Zasadach dopuszczalnego użytkowania.

Użytkownik  gwarantuje, iż dostarczane przez niego treści spełniają te zasady oraz ponosi za nie odpowiedzialność, zabezpiecza nas przed odpowiedzialnością za jakiekolwiek naruszenie tej gwarancji. Oznacza to odpowiedzialność użytkownika za wszelkie szkody, które poniesiemy w rezultacie niedotrzymania tej gwarancji.

Wszystkie treści umieszczane na naszej stronie są uznane za jawne oraz niezastrzeżone. Użytkownik zachowuje wszystkie prawa własności do swoich treści, ale musi udzielić nam i innym użytkownikom strony internetowej ograniczonej licencji do użytkowania, przechowywania i kopiowania tych treści oraz do ich rozpowszechniania i udostępniania podmiotom zewnętrznym. Prawa, których użytkownik nam udziela opisane są w punkcie  „Prawa do wykorzystania materiałów dostarczonych przez użytkownika”.

Mamy również prawo do ujawniania tożsamości użytkownika podmiotom zewnętrznym, które uważają, że treści publikowane lub umieszczane przez użytkownika na naszej stronie stanowią  naruszenie praw własności intelektualnej lub ich praw do prywatności.

Mamy prawo usunąć jakiekolwiek treści zamieszczone przez użytkownika na naszej stronie internetowej, jeżeli, naszym zdaniem, wpis nie spełnia norm dotyczących treści określonych w naszych Zasadach dopuszczalnego użytkowania.

Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za zabezpieczanie oraz sporządzanie kopii swoich treści.

Nie przechowujemy treści językowych o charakterze terrorystycznym, bluźnierczym, obraźliwym, uwłaczającym, obscenicznym lub rasistowskim.

 

18.       PRAWA DO WYKORZYSTANIA MATERIAŁÓW DOSTARCZONYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA

Kiedy użytkownik zamieszcza lub publikuje treści na naszej stronie, udziela nam następujących praw użytkowania:

•           praw obowiązujących na całym świecie, niewyłącznych, zwolnionych od opłat licencyjnych, zbywalnych do użytkowania, powielania, dystrybucji, przygotowywania dzieł pochodnych, przedstawiania i odtwarzania tych treści utworzonych przez użytkownika w ramach usług udostępnianych przez naszą stronę internetową i różne media, w tym do promowania strony, które wygasają w momencie usunięcia treści ze strony przez użytkownika, lub w momencie, który uznamy za odpowiedni;

•           praw obowiązujących na całym świecie, niewyłącznych, zwolnionych od opłat licencyjnych, zbywalnych dla innych użytkowników, przedstawicieli lub reklamodawców  do używania tych treści dla własnych celów. Prawa te wygasają w momencie usunięcia treści ze strony przez użytkownika, lub w momencie, który uznamy za odpowiedni.

 

19.       NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WIRUSY

 Nie gwarantujemy, że nasza strona internetowa będzie zabezpieczona przed lub wolna od wirusów oraz błędów. Użytkownik jest odpowiedzialny za konfigurację swojej technologii IT, programów komputerowych oraz platform, które umożliwiają dostęp do naszej strony internetowej. Powinien stosować własną ochronę antywirusową. Użytkownik nie powinien korzystać z naszej strony internetowej poprzez świadome wprowadzanie wirusów, trojanów, bomb logicznych  lub innego złośliwego lub szkodliwego oprogramowania .

Użytkownik nie może próbować uzyskać nieupoważnionego dostępu do naszej strony internetowej, serwera, na którym przechowywana jest nasza strona internetowa lub każdego serwera, komputera lub bazy danych podłączonych do naszych usług. Użytkownik nie może atakować naszej strony internetowej poprzez blokadę usług (DOS) lub rozproszoną blokadę usług (DDOS). Jakiekolwiek naruszenie tego przepisu stanowi przestępstwo zgodnie z przepisami dotyczącymi nadużyć komputerowych (Computer Misuse Act z 1990). Będziemy zgłaszać wszelkie takie naruszenia odpowiednim organom ścigania i będziemy współpracować z tymi organami, ujawniając tożsamość użytkownika. W przypadku takiego naruszenia, prawo użytkownika do używania strony zostanie automatycznie wstrzymane.

 

20.       LINKI DO NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ

Użytkownik może umieszczać linki do naszej strony głównej, pod warunkiem, że robi to w sposób zgodny z prawem i nie szkodzi ani nie wykorzystuje naszej reputacji.

Użytkownik nie może umieszczać linków do naszej strony w sposób sugerujący jakąkolwiek formę współpracy, autoryzacji lub wsparcia z naszej strony, jeżeli takie nie istnieją.

Użytkownik nie może publikować linków do naszej strony na stronach, których nie jest właścicielem.

Nasza witryna internetowa nie może być częścią żadnej strony internetowej. Użytkownik nie powinien umieszczać linku do żadnej innej części naszej witryny niż strona główna.

Zastrzegamy sobie prawo do wycofania zgody na umieszczenia linku bez uprzedzenia.

Witryna internetowa, na której znajduje się link do naszej strony musi spełniać wszystkie normy dotyczące treści zawarte w naszych Zasadach dopuszczalnego użytkowania.

Jeżeli użytkownik chciałby umieścić link do naszej strony internetowej lub wykorzystać jej treści w celach innych niż opisane powyżej, prosimy o kontakt pod adresem: feedback@aenetworks.co.uk.

 

21.       OBOWIĄZUJĄCA PODSTAWA PRAWNA

W przypadku konsumenta, regulamin, jego treść oraz forma podlegają jurysdykcji sądów angielskich. Wyrażamy zgodę wraz z użytkownikiem na wyłączną jurysdykcję sądów Anglii i Walii. 

W przypadku użytkownika biznesowego, niniejszy regulamin, jego treść, forma (oraz pozaumowne spory i roszczenia) podlegają jurysdykcji sądów angielskich. Użytkownik wraz z nami wyraża zgodę na wyłączną jurysdykcję sądów Anglii i Walii. 

 

22.       NASZE ZNAKI TOWAROWE

Nasza nazwa oraz logo są zarejestrowanymi znakami towarowymi AETN UK. Użytkownik nie może wykorzystywać je bez naszej zgody, o ile nie są one częścią dozwolonych do użytku materiałów określonych w punkcie „W jaki sposób można korzystać z treści zawartych na naszej stronie internetowej?”.